TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Lebap welaýatynda täze döwrebap şäherçeler gurlar

Lebap welaýatynda täze döwrebap şäherçeler gurlar

vepa
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek hem-de raýatlaryň ýaşaýyş jaýyna bolan isleglerini kanagatlandyrmak, ilatymyzyň ýaşaýyş...