TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Lebap we Mary welaýatlary

Gowaça ekişine badalga berildi

Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. Ýurdumyzyň birbada 4 welaýatynda, ýagny Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynyň pagtaçylary gowaça ekişine girişdiler. Daşoguz...

Ýurdumyzda gowaça ekişine badalga berler

Hormatly Prezidentimiz  Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ministrler Kabinetiniň...

Maksat: 620 müň gektardan 1 million 250 müň tonna «ak altyn»

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda şu ýyl 620 müň gektar meýdanda gowaça ekip, 1 million 250 müň tonna hasyl ýygnamak meýilleşdirilýär. 22-nji ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutany Gurbanguly...

Pagta ýygymy badalga aldy

Ata Watan Eserleri
9-njy sentýabrda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda möhüm oba hojalyk möwsümi, ýagny pagta ýygymy badalga aldy. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, pagta ýygymy Daşoguz welaýatynda 16-njy...

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda bugdaý oragyna girişildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda orak möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, oraga 5-nji iýunda başlan Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň gallaçylarynyň yz ýany bilen Daşoguz we Balkan...

Türkmenistandan Russiýa Federasiýasyna muzdsuz harytlar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky däbe öwrülen goňşuçylyk we dostlukly hyzmatdaşlykdan ugur alyp, şeýle hem özara hormat goýmak we goldaw bermek ýörelgelerine esaslanyp, Russiýa Federasiýasyna...