TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kümüş

Bank işi  we Aziýa ösüş banky

«Bank» sözi italýan dilindäki «banko» sözünden emele gelip, ol «stol» diýen manyny aňladýar. Gadym döwürde belli bir şahslar adamlaryň toplanýan ýerinde şol stoluň üstünde dürli...

“Apple” kompaniýasynyň täze gulaklygy

Köplenç türgenler we oýunçylar tarapyndan ulanylýan aýlawly gulaklyklar, soňky döwürde gaty meşhur boldy. “Apple” kompaniýasy özüniň şeýle görnüşli gulaklygyny çykarjakdygy barada habar beripdi. Şonuň bilen...

Keşdeler barada gyzykly maglumatlar

Keşdeler diňe bir öňki döwürlerleriň medeniýetini, däp-dessurlaryny saklamak bilen çäklenmän, eýsem ene-mamalarymyzyň we işine ökde hünärmenleriň döredijilik başarnyklary barada hem maglumat berýändir. Ýüň, ýüpek, altyn,...