TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

koronowirus

Türkiýe ýakynda çäklendirmeleri ýatyrar

17-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinden soňra Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan ýurtdaky çäklendirmeler bilen bagly käbir hoş habarlary berdi. Prezidentiň aýtmagyna görä, bu çäklendirmeler...

«Betmen» ýene duruzuldy

Ata Watan Eserleri
Betmen hakyndaky tapgyryň soňky filminiň surata düşüriliş işleri ýene-de duruzyldy. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýazmagyna görä, muňa aktýr Robert Pattinsona koronowirus ýokuşmagy sebäp boldy. Filmi...

Dünýä çempionaty tomaşaçysyz geçiriler

2021-nji ýylda geçiriljek hokkeý boýunça ýaşlaryň arasyndaky dünýä çempionatynda zallara tomaşaçy goýberilmez. Munuň sebäbi koronowirus bilen bagly ýüze çykyp biljek ýakymsyz ýagdaýlaryň öňüni almakdyr. Ýaşlaryň...

BSGG halkara karantin çärelerini üç aý uzaltdy

Ata Watan Eserleri
Bütindünýä saglygy goraýyş merkezi koronowirus bilen bagly halkara karantin çärelerini ýene-de üç aý uzaltdy. BSGG koronowirusy: «asyrda bir gezek bolýan, ýöne täsirini onýyllyklara ýetirýän kesel»...

Synagyň ikinji ädimine geçildi

Oksford uniwersitetiniň alymlary tarapyndan tapylan koronowirusa garşy melhemi synagdan geçirmek boýunça ikinji ädime geçildi. Aýdylyşy ýaly, bu ädimde derman 10 260 adamda synag ediler. Bütin dünýäniň...

«Nike» kompaniýasyndan haýyr-sahawat

Ata Watan Eserleri
«Nike» kompaniýasy saglygy goraýyş pudagynyň işgärlerine 30 müň sany aýakgap haýyr-sahawat eder. Bu aýakgaplar özboluşly dizaýn aýratynlygy bilen tapawutlanar. Ýokary hilli aýakgaplar ABŞ-nyň dürli künjeklerinde...