TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Koronowirus pandemiýasy

BSGG: garyşyk waksinalary ulanmak howply!

vepa
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy koronowirus pandemiýasyna garşy dürli öndürijiler tarapyndan hödürlenen waksinalary garyşdyryp ulanmagyň howply bolup biljekdigini öňe sürýär. Has takygy, BSGG-niň baş ylmy işgäri...

Türkiýede 7 waksina taýýarlanylýar

Koronowirus pandemiýasyna garşy Türkiýede waksinalaryň 7-si synagdan geçirilýär. Olaryň ählisi türk alymlary tarapyndan işlenip taýýarlanan waksinalardyr. Häzir bu waksinalaryň käbiri adamlarda synaglary geçirip başlady. Ýurduň...

Iň meşhur waksina…

Koronowirus pandemiýasyna garşy işlenip taýýarlanan waksinalaryň sany köpeldigiçe, olar bilen bagly gyzykly maglumatlar hem ýaýraýar. Ynha, «YouGov» atly inwestiýa guramasy ýörite sowalnama geçirip, Ýer ýüzündäki...

D witamini derman bolup biler  

Ata Watan Eserleri
 Her niçik hem bolsa dünýä 2021-nji ýyly uly umyt bilen garşylady. Koronowirus pandemiýasynyň garşysyna güýçlüden-güýçli waksinalaryň işlenip düzülmegi we dünýä döwletleriniň köpüsinde köpçülikleýin sanjyma girişilmegi...

Toý bir minut dowam etdi

Koronowirus pandemiýasy sebäpli çäklendirmeler her hili ýagdaýlara sebäp boldy. Ýakynda dünýä metbugatynda peýda bolan habarlarda hytaýly polisiýa işgäriniň bir minutlyk toý tutandygy barada ýazyldy. Taryhda...

Ýene bir iri çäre çäklendirildi

Geçen ýyldaky köp sanly iri çärelerden soňra, koronowirus pandemiýasy sebäpli 2021-nji ýyldaky iri wakalar hem ýatyrylýar. Ýakynda ýatyrylan Gremmi baýraklaryndan soňra, dünýä metbugatynda Ýer ýüzüniň...

Saud Arabystanynda komendantlyk sagatlary ýatyryldy

Saud Arabystanynyň Hökümeti koronowirus pandemiýasy sebäpli, 23-nji martda başlanan komendantlyk sagaty tertibini 21-nji iýun güni bes etdi. Bu barada ýurduň içeri işler ministrligi tarapyndan: «21-nji...

«Formula-1-iň» ýene üç tapgyry ýatyryldy

Ata Watan Eserleri
«Formula-1» Azerbaýjandaky, Singapurdaky we Ýaponiýadaky tapgyrlaryň hem ýatyrylandygyny habar berdi. Koronowirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylda geçirilmegi bes edilen ýaryşlaryň hataryna, şeýlelikde, ýene-de üçüsi goşuldy diýip,...