TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Koronawirus sanjymy

Oksforduň sanjymyny tassyklan ýene-de bir döwlet

Ata Watan Eserleri
Dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň biri hasaplanýan Hindistan Oksford uniwersitetiniň “AstraZeneca” britan-şwed kompaniýasy bilen bilelikde işläp düzen täze görnüşli koronawirusa garşy sanjymyny tassyklan ýurtlaryň biri...

Täze koronawirus sanjymy barada hoş habar

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda tutuş dünýäde ýiti öýken sowuklama ýokanjynyň giňden ýaýran döwründe onuň öňüni almak babatda sanjym önümçiligine uly ähmiýet berilýär. ABŞ-nyň “Pfizer” we “Moderna” kompaniýalaryndan...

Koronawirus sanjymyny satyn alar

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýanyň hökümeti täze görnüşli koronawirus pandemiýasyna garşy 671,4 milliard ýen (takmynan, 6.3 millirad dollar) möçberinde maliýe serişdelerini bölüp bermegi maksat edinýär. Bu barada ýurduň Ministrler...

Sanjym boýunça hyzmatdaşlyga 172 ýurt goşuldy

Ata Watan Eserleri
Ähli ýurtlary koronawirus sanjymy bilen deň derejede üpjün etmek maksady bilen döredilen “COVAX” halkara mehanizmine 172 ýurt goşuldy. Bu barada Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Baş...

Russiýa ilkinji bolup Covid-19 sanjymyny bellige aldy

Ata Watan Eserleri
Russiýa dünýäde ilkinji bolup koronawirusa garşy sanjymy bellige aldy. Sanjymyň köpçülikleýin öndürilmegi ýakyn wagtda başlar diýip, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin belläp geçýär. Russiýanyň Prezidenti...

Beýik Britaniýa sanjym satyn alar

Ata Watan Eserleri
Beýik Britaniýa Fransiýanyň “Sanofi” derman korporasiýasy bilen Angliýanyň “GSK” (GlaxoSmithKline) kompaniýasy tarapyndan bilelikde taýýarlanýan koronawirus sanjymyny satyn almak barada şertnama baglaşdy. Beýik Britaniýa sanjymyň 60...

Koronawirus sanjymynyň üstünde işleýän täze zawod

Ata Watan Eserleri
Elektrik awtoulag öndürijisi “Tesla” kompaniýasynyň eýesi Elon Musk koronawirusyna garşy göreşmekde birnäçe işler alyp barýar. Ol bu gezek hem koronawirus üçin täze ädim ätdi. “Roýter”...