TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Koreýa Respublikasy

Koreýa Respublikasynda türkmen sungat işgärleriniň döredijilik konserti geçirildi

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň şanly 30 ýyllygy, şeýle hem Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Seul şäheriniň merkezinde...

Türkmenistanyň we Koreýanyň gümrük gulluklarynyň arasynda duşuşyk gurnaldy

2022-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hem-de Koreýa Respublikasynyň Gümrük gullugynyň wekilleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly onlaýn duşuşygy geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň...

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy

Ata Watan Eserleri
2022-nji ýylyň 7-nji fewralynda Seul şäherinde Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tegelek stol geçirildi. Maslahat Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky...

Ýewropa Bileleşigi çäksiz syýahatçylygyň geografiýasyny giňeldýär

Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşini koronowirus bilen bagly ýaglaýlary durnuklaşan döwletleriň Bilelşige agza döwletlere girmäge hukuk berýän sanawyny giňeltdi. Indi bu sanawa Ýaponiýanyň raýatlary hem goşuldy. Heniz...

«Akylly» ekerançylyk boýunça hyzmatdaşlyk

Koreýa Respublikasynyň Oba hojalyk ministrligi tarapyndan Gazagystanda «akylly» ekerançylyk toplumyny gurmak babatynda synag taslamasynyň durmuşa geçirilip başlanandygyny habar berdi. Bary-ýogy 1 gektar ýerde gök ekinleriň...

Türkmenistan futbol duşuşyklaryny Koreýa Respublikasynda oýnar

2022-nji ýylda Katarda geçiriljek dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrynda çykyş edýän futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň galan duşuşyklary merkezleşdirilen görnüşinde geçirilip, ony Koreýa Respublikasy kabul eder....

Hormatly Prezidentimiz Koreýa Respublikasyna jogap saparyny amala aşyrmakçy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze işe başlan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şin Sung-çuli kabul etdi. Ilçi Merkezi Aziýa sebitiniň ýurtlary...

Hytaý we Günorta Koreýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hytaý Halk Respublikasynyň hem-de Koreýa Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçileri bilen duşuşyklar geçirildi. *** Türkmenistanyň Daşary...

Türkmen-koreý toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

Baş Redaktor
Söwda-ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň 8-nji mejlisi geçiriler. Onlaýn duşuşygyň barşynda söwda-ykdysady, maýa goýum, nebitgaz, senagat ulgamlarynda hem-de maglumat tehnologiýalary, gurluşyk,...