TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

köpçülikleýin habar beriş serişdeleri

“Google I / O” konferensiýasy

“Google” kompaniýasy her ýyl geçirilýän “Google I / O” döredijiler konferensiýasynyň nobatdaky konferensiýasyny 18-nji maýdan 20-nji maý aralygynda geçiriljekdigini resmi taýdan tassyklady. Bu barada kompaniýanyň...

Ýeke özi 250 gektar tokaýlygy ýetişdirdi

Indoneziýa döwletiniň 69 ýaşly ýaşaýjysy Alasan Sadiman tokaýlygyň ýitip gitmegine garşy göreşýär. Eýýäm bu gojaman adam Ýawa adasynyň 250 gektar meýdanynda ýeke özi 11 müň...

Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda teleýaýlym hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň DIM-nde Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylarynyň “Bütinrussiýa döwlet teleradio gepleşikler kompaniýasy” federal döwlet unitar kärhanasynyň (FGUP WGTRK) baş direktorynyň birinji...

Talyplar üçin 1 ýewrodan nahar

Fransiýanyň Pariž şäheriniň “Le Reflet” restoranynda maddy tarapdan kynçylyk çekýän talyplara hepdede iki gezek nahar berler diýip, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri habar berýär. Içdäaçar, esasy...

BSGG-niň wekiliýeti Uhandaky bazara baryp gördi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň wekiliýeti Hytaýdaky saparynyň çäklerinde koronowirus pandemiýasynyň ilkinji dörän ýeri hasaplanylýan Uhan şäherindäki deňiz önümleri satylýan bazara gelip gördi. Bu ýerde BSGG-niň...

Bill Geýtsiň Tokio oýunlary baradaky pikiri

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts “Kiodo” ýapon habarlar agentligi bilen gurnan söhbetdeşliginde, Tokio şäherinde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň ykbaly koronawirus keseline garşy öndürilýän sanjymlaryna bagly bolar...

Iň köp isleg bildirilen kabelsiz gulaklyk

2020-nji ýylda “Bluetooth-gulaklygynyň” ähli görnüşleriniň jemi 300 million sanysy satyldy diýip, “Strategy Analytics” kompaniýasy maglumat berýär. Geçen ýylda kabelsiz gulaklyklaryň arasynda “TWS” gulaklygyna uly isleg...

“Galaxy Note” telefonunyň önümçiligini bes etmekçi

Günorta Koreýanyň meşhur “Samsung” kompaniýasy her ýyl özüniň täze tehnologiýalary bilen adamlary begendirip durýar. Her täze ýylyň başynda kompaniýa täze “Galaxy S” görnüşini hödürleýär, soňra...

ABŞ-nyň iň uly ýer eýesi boldy

Ata Watan Eserleri
“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts ABŞ-nyň köp ştatlarynda umumy 979 müň inedördül kilometr barabar bolan oba hojalyk ýerlerini satyn aldy. Bu görkezme babatda Bill Geýts...

Ýurdumyzyň käbir gazetlerinde baş redaktoryň orunbasary wezipesi ýapyldy

Türkmenistanyň käbir gazetlerinde baş redaktoryň orunbasary wezipesi ýapyldy. Düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu barada degişli Karara gol çekdi. Wise-premýer M.Mämmedowanyň Hökümetiň Türkmenabat şäherinde geçirilen göçme...