TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kompozitor

Şamämmet Bäşimow : parahatlygy dünýä ýaýan aýdymlar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň halk artisti, kompozitor, ussat sazanda, mahmal owazly ýerine ýetiriji Şamämmet Bäşimow hakynda söhbet açylanda, ilki bilen onuň özboluşly sahna ussatlygy bilen ýerine ýetirýän «Bäri...

Türkmen Ýyldyzlary Ata Watanda: Siziň Ýyldyzyňyz kim?

Baş Redaktor
Türkmenistanyň meşhur sungat wekilleri Ata Watanda. Ýurdumyzyň meşhur ýyldyzlary bilen “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty ýörite söhbetdeşlikler gurnady. Ýyldyzlarymyz biziň redaksiýamyza gelip, özleriniň sungat...

Ýedi ýyldan soň… ilkinji gezek akordy üýtgetdi

Dünýäniň iň haýal saz kompozisiýasy ýedi ýyldan soň ilkinji gezek akordyny üýtgetdi. 2020-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda çap edilen Soprano Anohanna Wargas we kompozitor Julian Lembke...

Sebitiň medeni hyzmatdaşlygyna bagyşlandy

Ata Watan Eserleri
Türkmenabat şäher medeniýet öýünde ýurdymyzyň Owganystanyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeni hyzmatdaşlygyna bagyşlanyp geçirilen dabara köp adamly boldy ― diýip, «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär....

Ýürekden çykýan owazlar : Begenç Hojaýew

vepa
Bary-ýogy üç harpdan ybarat bolan «saz» diýen ajaýyp sözde, ählimiziň köňlümizi awlap, dünýämize joşgun eçilýän ýaz ýaly ýakym bar. Zehinli kompozitorlar döredýän şirin owazly sazlary...

Mosart festiwalynda kompozitoryň unudylan eseri

vepa
Ýakynda Salsburg şäherinde dünýä belli kompozitor Mosartyň hormatyna aýdym-saz festiwaly geçirildi. Festiwaly gurnaýjy Rolando Willazon festiwaly «Mosart ýaşaýar» diýip atlandyrdy. Elbetde, festiwalyň esasy maksady kompozitoryň...