TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kompaniýa

Germaniýada sürüjisiz uçýan taksi

vepa
Germaniýanyň «Lilium» kompaniýasy bäş orunly uçýan taksi işläp düzdi. Kompaniýanyň aýtmagyna görä, bu dünýä boýunça ilkinji synagdyr. Çünki mundan ozal käbir kompaniýalar tarapyndan uçýan taksiler...

Hiç haçan bir öz güýjüňize bil baglamaň!

vepa
Üstünlige ýetmek üçin diňe şaha-şaha aragatnaşyklar ulgamyny döretmek ýeterlik däldir, ýöne siz karýeraňyzy we durmuşyňyzy dostlaryňyzyň, tanyşlaryňyzyň kömegi arkaly gursaňyz, onda jedelsiz şu artykmaçlyklara-da eýe...

“iPhone 11”-iň esasy ratynlygy näme?

vepa
Şu ýylyň güýzünde satlyga çykarylmagyna garaşylýan”iPhone 11” modelleriniň esasy aýratynlygy üç öbýektden ybarat bolan inedördül kamera eýe bolmagydyr....

Iş etmän aýlyk alar

vepa
Ýalňyş okamadyňyz. Şwesiýada ýekeje bijesi çüwen adam iş etmän, aýlyk alar. Aýlygy hem az-küş däl: tutuş 21 müň şwed krony, başgaça aýtsak, aýda 2247 dollar....

Hiç haçan bir öz güýjüňize bil baglamaň!

vepa
Amatly tanyşlygy nädip dostluga öwürmeli?! Başlan işimize daş-töweregimizdäkileriň ynanmagyny, bizi goldamagyny nädip gazanmaly?! Nädip käbir adamlar-a duşuşyklarda, maslahatlarda gabatlaşanlary bilen tanyşlyk açýarlar, uzak wagtlap işleşýärler,...

Lebap welaýtynyň Kerki şäherinde howa menzili gurlar

vepa
Şu geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Çakyýew «Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde howa menzilini gurmak hakyndaky» Kararyň taslamasy barada...

<> <>atyn aldy

vepa
Elektrik bilen işleýän ulag önümçiliginde meşhurlyk gazanan «Tesla» kompaniýasy (ABŞ) energiýa çeşmelerini ýygnamakda tejribe toplan «Maxwel» bilen birleşdi. Has takygy, «Tesla» bu kompaniýany 218 million...

Amazon: girdeji-çykdajy çaklamalardan kän

vepa
Häzirki wagtda dünýäniň iň uly internet söwda kompaniýalarynyň birine öwrülen Amazonyň 2018-nji ýylyň soňky çärýegindäki girdejileriniň we çykdajylarynyň mukdary garaşylanyndan hem geçdi. Ýöne bir zady...