TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kompaniýa açmak

Işewür zenanlar üçin mugt onlaýn sapak

Ata Watan Eserleri
Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky (ÝTÖB) ýolbaşçylary we telekeçileri, şeýle hem ýokary we orta ýolbaşçylary “Işewür zenanlar” – “Ýerine ýetiriji ýolbaşçy” başlangyjynyň çäklerinde zenan ýolbaşçylara...

Birža täzelikleri: polipropilen we polietilen satyn alyndy

Ata Watan Eserleri
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň72-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň, Şweýsariýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Gonkongyň, Maltanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky...

Türkmen hususyýetçileri 10 müň tonnadan gowrak pomidor eksport etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda oba-hojalyk ekinlerini ýyladyşhanalarda ösdürip ýetişdirmäge Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary işjeň gatnaşýarlar. Olar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän pomidorlar daşary ýurtlarda uly islegden peýdalanýar. Bu barada...

Gruziýa : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Baş Redaktor
Gruziýanyň diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022”...

Halkara guramalaryndan iş orunlary

Türkmenistanda hereket edýän halkara guramalary täze iş orunlary boýunça bildirişler çap etdiler we iş mümkinçiligini hödürleýär. Şol bildirişlere laýykykda, Migrasiýa boýunça halkara guramasy taslama boýunça...

Birža täzelikleri: daşary ýurt işewürleri suwuklandyrylan gaz satyn aldylar

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 89-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti...

Hususy pudagyň wekilleri Aşgabatda gurluşyk taslamalaryna işjeň gatnaşýar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň   Prezidenti  Gurbanguly  Berdimuhamedow 10-njy fewralda Aşgabat şäherinde täze desgalaryň taslamalary we gurluşygy bilen tanyşlygynyň barşynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew hasabat bilen çykyş...

Bäsleşikli söwda: 12 desga hususylaşdyrylar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakyndaky kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär. Bäsleşikli söwdalar 2022-nji...

Birža täzelikleri: az kükürtli ýangyç mazudyna uly isleg

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň we Şweýsariýanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän...

2010-2021: 627 desga hususylaşdyryldy

Ata Watan Eserleri
Milli ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz bölegini ösdürmekde döwlet eýeçiligindäki kärhanalary hususylaşdyrmak işine möhüm ähmiýet berilýär. Türkmenistan boýunça 2010-njy ýyldan 2021-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli döwlet eýeçiligindäki...