TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kitap okumanın faydaları

Türki dilli döwletleriň aýdymçylary «Saýra, dutar!» atly türkmen aýdymyny ýerine ýetirdiler

Paýtagtymyzdaky Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde «Saýra, dutar!» atly türkmen aýdymynyň türki dilli döwletleriň zehinli aýdymçylarynyň ýerine ýetirmeginde ýazgy edilen wideogörnüşiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu...

Ýaponiýanyň Premýer-ministri Türkmenistanyň Prezidentini gutlady

Ýaponiýanyň Premýer-ministri Fumio Kisida Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna gutlag hatyny iberdi. Ýapon hökümetiniň başlygy Türkmenistanyň Prezidentini Türkmenistanyň Prezidentligine saýlanmagyňyz hem-de wezipä girişmegiňiz mynasybetli tüýs...

“Lapis Lazuli” ulag geçelgesine bagyşlanan seminar

Paýtagtymyz Aşgabatda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) guramagynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesilen bagyşlanan sebitleýin seminar geçirilýär. Bu barada ÝHHG-niň resmi sahypasynda bellenilip geçilýär. Gibrid...

Russiýa Federasiýasyna wiza resmileşdirmek üçin resminamalar kabul edilip başlandy

Russiýa Federasiýasyna wiza resmileşdirmek üçin resminamalaryň kabul edilmegi bilen baglanyşykly habarnama ýaýradyldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet saýtynda bellenilip geçilýär. Şol habarnamada...

Ýaşlar – ýurduň geljegi

Ýurdumyzyň beýik geljegi üçin okaýan, zähmet çekýän ýaşlar biziň buýsanjymyzdyr. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda eziz Diýarymyzda ylym-bilim ulgamyny dünýädäki ösen tejribelerden ugur alyp kämilleşdirmäge gönükdirilen tutumly...

Dürli kesellere garşy durmaga ukyply bugdaý tapyldy

Molekulýar biologlar Ysraýylda bugdaý ösümligiň ekinlerine ýokaşýan kömelek we bakterial patogenleriň köpüsine aşa çydamly ýabany bugdaýynyň bardygyny anykladylar. Onuň genleri ekinleri bu kesellerden goramaga kömek...

BMG Türkmenistanyň başlangyjy boýunça täze Kararnama kabul etdi

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň meseleleri boýunça hasabat berdi....

Pisse peýdaly we tagamly miwe

Adamyň özüni berk bedenli we sagdyn duýmaklygy üçin iýýän önümleriniň her biri oňa örän güýçli täsir edýär. Bedene täsir edijiligi ýokary bolan we özüniň tagamlylygy...

Ysmanagyň peýdasy

Ysmanak ýurdumyzda dermanlyk ösümlikleriň arasynda iň köp duş gelýänleriniň biridir. Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik kitabynda beýan edilýän bu birýyllyk otjumak...

Entoni Blinken Prezident Serdar Berdimuhamedowy gutlady

Şu günler hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeklerinden we daşary ýurtlardan köp sanly gutlag hatlarydyr telegrammalary gelip gowuşýar....