TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kitap okumanın faydaları

Nebitgaz pudagy ösüş ýolunda

Uglewodorod serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýän taraplaryň köpelmegi ýurdumyzda deňhukukly we özara bähbitli esasda ýola goýulýan...

Wagtlaýyn ýaşamak üçin rugsatnama barada…

Russiýa Federasiýasynda wagtlaýyn ýaşamak üçin rugsatnama almagyň resminamalarynyň sanawyna üýtgetme girizildi. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. 29.03.2017 seneli №...

Hindistan – köp medeniýetli ýurt

Şu gün Hindistanyň Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň Türkmenistana sapary başlanýar. Bu saparyň Hindistanyň Prezidenti derejesinde Türkmenistana ilkinji sapary bolmagy babatda hem uly ähmiýete eýedir....

Ýoganyň ähmiýeti

Ýo­ga – bu ga­dy­my­ýe­tiň jüm­mü­şin­de Hin­dis­tan­da ýü­ze çy­kan fi­zi­ki, psi­hi­ki we ru­hy maşk­dyr. “Ýo­ga” sö­zü­niň özi bol­sa, sansk­rit­çe “bir­le­şik” ýa-da “bag­la­ny­şyk” di­ýen ma­ny­ny ber­ýär. Şu...

Bütindünýä saglyk gününde köpçülikleýin welosiped ýörişi guralar

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli şu ýylyň 7-nji aprelinde Aşgabat şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere görülýän taýýarlyk baradaky hasabat Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde diňlenildi....

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi guralar

Ata Watan Eserleri
Şu gün geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi.  “Watan” habarlar gepleşiginde...

Hindistanyň Prezidentiniň Türkmenistana ilkinji sapary

Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowind 2022-nji ýylyň 1-4-nji apreli arasynda Türkmenistanda saparda bolar. Bu barada Hindistanyň Daşary işler ministrliginiň wekili Sanjaý Werma habar berdi....

Owganystana goňşy ýurtlaryň ministrler duşuşygy

Owganystanyň goňşy ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň nobatdaky üçünji duşuşygy we “Owganystanyň goňşy ýurtlary + Owganystan” dialogy Hytaý Halk Respublikasynyň Tunsi şäherine geçirilýär. Onuň işine Türkmenistanyň...

Halkara guşlar güni

Ata Watan Eserleri
Her ýyl 1-nji aprelde Halkara guşlar güni halkara daşky gurşaw baýramçylygy hökmünde bellenilýär. Bu baýramçylygyň geçirilmeginiň maksady guşlaryň görnüşleriň dürlüligini we köplügini gorap saklamakdan ybaratdyr....

Owgan tarapy bilen TOPH gaz geçirijisi barada pikir alşyldy

Ata Watan Eserleri
Hytaý Halk Respublikasynyň Tunsi şäherinde Owganystanyň goňşy ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň nobatdaky üçünji duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystanyň daşary işler ministri...