TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kitap okumanın faydaları

Telekeçilik – altyn gazna

Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilenine 14 ýyl doldy. Şu gün bu sene mynasybetli ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda türkmen telekeçileriniň önümleriniň sergisi...

Üns beriň, bäsleşik!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda alnyp barylýan işleriň depginini ýokarlandyrmak, geljek 30 ýyla niýetlenilen...

“Ahalyň” Çempionlar ligasyndaky ikinji duşuşygy şowsuz tamamlandy

Türkmenistanyň wise-çempiony “Ahal” topary AFK-nyň Çempionlar ligasyndaky ikinji duşuşygyny geçirdi. Birinji duşuşygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň “Şabab Al-Ahli Dubaý” topary bilen deňme-deň oýnan “Ahal” topary ikinji...

Milli ykdysadyýetiň möhüm pudagy

Häzirki döwürde ata Watanymyz ähli ulgamlarda, şol sanda ýangyç-energetika toplumynda hem giň gerimli özgertmeleri üstünlikli amala aşyrýar. Şunda ykdysadyýetiň durnukly ösüşi, ýurdumyzyň mundan beýläk-de öňe...

Poçta kepderiler öz ýollaryny nädip tapýarlar?

Kepderiler bilen poçta hyzmatlarynyň amala aşyrylmagy öz gözbaşyny irki döwürlerden alyp gaýdýar. Ony biziň eýýamymyzdan öň müsürli we grek deňiz ýüzüjiler hem ulanypdyrlar. Şeýle hem...

“Samsung” “Volkswagen” modellerine 5G goldawyny hödürlär

Günorta Koreýanyň “Samsung” kompaniýasy nemes awtoulag ägirdi “Volkswagen” şereketiniň ulaglaryna 5G goldaw bermek barada ylalaşyk gazandy. Soňky ýyllarda tehnologiýanyň ösmegi bilen awtoulaglar tehnologiýa enjamlaryna öwrülip...

Halkara sport güni

2013-nji ýylyň 23-nji awgustynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň biragyzdan karar kabul etmegi bilen 6-njy aprel Halkara sport güni hökmünde bellenýär. Bu baýramçylyk resmi taýdan...

Daşky gurşawy goramagyň ähmiýeti

Türkmenistanda tebigaty goramak, onuň baýlyklaryny rejeli peýdalanmak, daşky gurşawy sagdynlaşdyrmak döwlet syýasatynyň möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar.  2008-nji ýylda milli senenamamyza girizilen Daşky gurşawy goramagyň...

Bruno Fernandes 2026-njy ýyla çenli galar

Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” toparynyň portugaliýaly ýarym goragçysy Bruno Fernandes täze şertnama gol çekişdi. Täze şertnama 2026-njy ýyla çenli hereket eder. Bu şertnamada ýene-de bir möwsüm...

“Ýaşyl” energetika uly ähmiýet berilýär

Soňky ýyllarda dünýäde pes uglerodly, hususan-da, wodorod energiýasy hem-de energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerinden peýdalanmaga uly üns berilýär. Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara agentligi (IRENA)...