Tag : kitap okamak

JEMGYÝET

23-nji aprel Bütindünýä kitap güni

Bütindünýä kitap güni ÝUNESKO tarapyndan 1995-nji ýylda döredildi. Bu baýramçylygyň esasy maksady ýaşlaryň arasynda kitaba bolan höwesi ýokarlandyrmakdan, awtorlyk hukugyny goramakdan ybaratdyr. Bu şanly senäni...
ATAWATAN ESERLERİ

Kitap okamagyň peýdalary

Kitap okamak adamy diňe bir gerekli maglumatlar bilen üpjün etmän, eýsem adamyň içki dünýäsini baýlaşdyrýar. Biz – ynsanlar, bedenimiz üçin gerek bolan witaminlere baý ir-iýmişleri...
ATAWATAN ESERLERİ

Kitap adamyň durmuşyny bezeýän serişde

1. Kitap adamy, adam dünýäni üýtgetýär. Adamy beýleki jandarlardan tapawutlandyrýan iň möhüm aýratynlyk, onuň pikirlenmek ukybydyr. Oýlanmak mehanizmini iýmitlendirýän zat okamakdyr. Her gün bir zat...
ATAWATAN ESERLERİ

Kitap-Ýaşaýşyň Gözbaşy

Ata Watan Eserleri
Kitap okan gullar magnydan dokdur — Magtymguly Pyragy «Bilim üznüksiz, dowamly, barha ýokarlygyna, belentlige ösýän bolmaly. Bilim ulgamy zynjyr ýaly biri-birine sepleşip gitmeli. Bir halkanyñ...
ATAWATAN ESERLERİ

Kitap – ýaşaýşymyzyň bezegi

Ata Watan Eserleri
 Medeniýetli adamy terbiýelemek üçin iki güýç has şowly hyzmat edýär: sungat hem ylym. Bu güýçleriň ikisem kitaplarda jemlenýär. M.Gorkiý. Häzirki türkmen jemgyýetinde, ýaş nesilleriň ruhy...
ATAWATAN ESERLERİ

Kitap okamak – gymmatly hazyna

Adam üçin öwrenmegiň iň täsirli usuly okamakdyr. Kitap okamak arkaly adamlar bilimlerini we medeniýetini ösdürmäge mümkinçilik alýarlar. Kitap okamak durmuşyňyzdaky “boş wagt” düşünjesini aradan aýyrýar....
SIZDEN GELENLER

Kitap Geçeni, Geljegi Öwredýän Dana

Hakykatdan-da kitap geçeni, geljegi öwredýän danadyr. Sebäbi kitap okamak aňyňyzy ösdürer. Lukmançylyk ylmy – barlag işleriniň berýän maglumatlaryna görä köp keselleriň başlangyjy bedeniň hereketsizliginden, sagdyn...

Bill Gates barada “Microsoft Word” bilen ýazmak

Ata Watan Eserleri
“Facebook” kompaniýasynyň esaslandyryjysy barada ýazan “kitap seljermämiziň” gyzyklanma döredendigini nazarda tutup, kitap baradaky täze seljerme işlerini dowam etdirmegi makul bildik. Bu gezek gürrüň Bill Gates...