TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kerim Gurbannepesow

Kerim Gurbannepesow

Ata Watan Eserleri
Ady we familiýasy: Kerim Gurbannepesow Doglan ýeri: Gökdepe etraby Ýylgynly obasy Doglan senesi: 1929-njy ýyl Aradan çykan senesi: 1988-nji ýyl  Bilimi:Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň...

13-nji awgust Halkara çepbekeýler güni

Halkara çepbekeýler güni her ýylyň 13-nji awgustynda bellenilip geçilýär. Bu çepbekeýleriň özboluşlylygyny we käbir tapawutlylygyny ýüze çykarmak maksady bilen döredildi. Bu sene ilkinji gezek 1976-njy...

Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewa gutlag

Hormatly Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewa! Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan ýylymyzda 80 ýaşyňyzyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň janyňyzyň sag, öý-ojagyňyzyň abadan,...