TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kazyýetiň çözgüdi

Ata-enelik hukugyndan mahrum edilmek we çaganyň atalygyny anyklamak barada gysgaça maglumat

Ata Watan Eserleri
Ata-ene, ata-enelik hukugyndan haçan mahrum edilýär? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä, 2012-nji ýylyň 1-nji aprelinden herekete girizilen Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň...

Çaganyň dogluşynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy

Çaganyň dogluşynyň fakty RÝNÝ edarasynda bellenilen tertipde döwlet tarapyndan bellige alynmaga degişlidir. Çaganyň dogluşynyň faktyny tassyklaýan şu aşakdaky resminamalardan biriniň bolmagy çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan...

Nikanyň bozulmagy we nikanyň bes edilmeginiň bellige alynmagy

Nika är-aýalyň (olaryň biriniň) arzasy boýunça, şeýle hem kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen äriniň (aýalynyň) hossarynyň arzasy boýunça bozulýar. Nika şu halatlarda...