TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kaşaň “Arkadag” myhmanhanasy

Aşgabatdaky binalaryň nobatdaky açylyş dabaralary

12-nji aprelde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy hem-de paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli açylyş dabaralaryna badalga berildi. Şol gün paýtagtymyzyň günorta böleginde ýurdumyzyň öňden gelýän...

Hormatly Prezidentimiz Aşgabatdaky taslamalar bilen tanyşdy

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, gurluşygy “Bouygues Batiment International” fransuz kompaniýasyna ynanylan Maslahatlar merkeziniň, kaşaň “Arkadag”...