TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

kärhana

Telekeçilik işiniň esaslary

Ata Watan Eserleri
Telekeçilik sözüniň aňyrsynda “iş”, kärhana, önümleri, hyzmatlary öndürmekligi durýar. Ykdysady ösüşlerde telekeçiligiň tutýan orny örän uludyr. 0l ykdysadyýetiň innowasion düzüminiň aýrylmaz bölegidir. Näçe köp adam...

Türkmenistanda zenanlaryň ýantorbalary öndürilip başlar

Ata Watan Eserleri
Gökdepäniň gön zawodynyň hünärmenleri teletinden gyz-gelinleriň ýantorbalaryny çykarmagyň üstünde işleýär. Bu ugurda daşary ýurt tejribeleri içgin öwrenilýär. «Türkmenistan» gazetinde habar berlişi ýaly, bu kärhanada şu...

Özbegistanda Hytaýyň ulagy ýygnalar    

 Özbegistanda Hytaýyň “Oshan” ulagynyň ýygnamak işlerini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Bu barada ýurduň “Uza” habarlar gullugy habar berýär. Ýakyn wagtda ýurduň “Nawoi” erkin ykdysady zolagynda özbek-eýran...

«Türkmendemirbetonönümleri» 1-nji aprelde işini bes eder

Ata Watan Eserleri
Bu barada geçen hepdäniň şenbe güni «Türkmenistan» gazetinde çap edilen bildirişde aýdyldy. Şol bildirişde hem görkezilişi ýaly, Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat we gur­lu­şyk önüm­çi­li­gi mi­nistr­li­gi­niň «Türk­men­de­mir­be­to­nö­nüm­le­ri» önüm­çi­lik...

“Dawos” forumy – 50-nji ýubileýi

vepa
21-24-nji ýanwar aralygynda Şweýsariýanyň Dawos şäherçesinde Bütindünýä ykdysady forumy geçiriler. Dünýäniň dürli ýurtlarynyň döwlet we hökümet baştutanlarynyň, ýokary derejeli wekiliýetleriniň gatnaşýan bu forumy 2020-nji ýylda...