TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kaliforniýa

Dünýädäki iň uly kesilen göwher “Enigma” sergide görkezilýär

Ata Watan Eserleri
Dünýädäki iň uly kesilen göwher, Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) Dubaý şäherinde sergä çykyp başlady. 555.55 karatlyk “Enigma” gara göwheri, “Sotheby’s” -iň auksion öýünde 5 million...

Nesli ýitip barýan agaç görnüşlerine Di Kaprionyň ady dakyldy

Ata Watan Eserleri
Angliýadaky Kew Royal Botanika bagynda işleýän alymlar, meşhur aktýor Leonardo Di Kaprionyň ýagyş tokaýlaryny goramagy talap eden daşky gurşawy goramak işleri sebäpli ýitip barýan agaç...

“Facebook” akylly sagat öndürmekçi

ABŞ-nyň “Facebook” jemgyýetçilik kompaniýasy özüniň akylly sagadyny çykarmak isleýär we häzirki wagtda onuň üstünde işleýär. Bu barada “Information” onlaýn neşiri habar berýär. Öndüriljek akylly sagat...

“Disneýlend” seýilgähi täzeden işine başlar

ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynda ýerleşýän “Disney California Adventure” seýilgähi şu ýylyň ýaz paslyndan başlap täze peteklerini hödürlär diýip, “Forbes” žurnaly habar berýär. “Disneýlend” seýilgähiniň ýolbaşçysy Ken...

Dünýäniň iň uly ýaşaýyş jaýy satlykda

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň taryhyndaky iň gymmat öý ― Kaliforniýanyň Los-Anželes şäherindäki «The One» köşgi satuwa çykaryldy. Ol 340 million dollar möçberinde bahalanýar ― diýip, «The Sun» habar berýär....

Meşhur “Apple” kompaniýasy : barada bilýärdiňizmi?

Ata Watan Eserleri
“Apple” kompaniýasy 1976-njy ýylyň 1-nji aprelinde döredilip, baş edarasy ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Kupertino şäherinde ýerleşýär. “Apple” kompaniýasy sarp ediş elektronikasyny, kompýuter programma üpjünçiligini we onlaýn...

Maksadaokgunly Esetler kimler

Ata Watan Eserleri
Esediň (Ýolbars 23.07—23.08) özüne bolan ynamy juda ýokary. Halaýan reňki — altyn. Üstünlik getirýän daşy — Hakyk. Sary gülleri halaýar. Ýolbarslar ynamly hereket edip, öňünde...

Ösümlikler hakynda gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Bambuk agajy her gije-gündizde ençeme santimetr ösýär. Braziliýada süýt agajy bar. Şol agaja tyg degirseň, ondan süýt syzylyp başlaýar. Ondan her gezekde 4 litre çenli...

«Tesla» kompaniýasy Kaliforniýadaky işgärleri zawoda yzyna çagyrylar

Ata Watan Eserleri
«Bloomberg News» habar gullugynyň habar bermegine görä, «Tesla»  kompaniýasy 29-njy aprelde Kaliforniýanyň Fremont şäherindäki gurnama zawodyna käbir işgärlerini yzyna çagyrmagy meýilleşdirýär. Zawod ýolbaşçylary Fremont zawodynyň...