TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kakajanowa Mähri

Bulgaryň iýmitlik gymmaty

Ýaşyl bulgar, K witaminiň iň ýokary konsentrasiýasydyr. Böwrekleriň we metabolizmanyň işinde möhüm rol oýnaýar. Bulgar, kaliý ýetmezçiligi bilen baglanyşykly kesellere garşy ajaýyp öňüni alyş serişdesidir:...

Sport- ruhy baýlygymyzdyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ilatyň saglygyny goramaklyga gönükdirilen atalyk kitaplary, Milli we umumy döwlet Maksatnamalary Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýe we sport ulgamynda alyp barýan...