TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

John Deere

Gallaly meýdan-bereketli meýdan

Ata Watan Eserleri
Şu günler ýurdumyzyň ähli künjeginde möhüm oba hojalyk döwri – galla oragy gyzgalaňly ýagdaýda dowam edýär. Geçen ýylyň güýzünde Diýarymyzyň mele topragyna ekilen ak bugdaýyň...

«Türkmenistan – ABŞ» işewürlik geňeşiniň mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 16-njy dekabrynda onlaýn görnüşinde  «Türkmenistan – ABŞ» işewürlik geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşyga Türkmenistanyň Hökümetiniň...

Köne traktorlaryň aşygy

Ata Watan Eserleri
Angliýaly Paul Rekhem köne traktorlaryň kolleksiýasyny döretmek bilen meşgullanýar. Onuň ýygyndysynda häzir dürli ýyllarda dürli kompaniýalar tarapynadn döredilen traktorlaryň 230-sy bar. Olaryň käbiri bolsa dünýäde...

Güýzlük bugdaý ekişi badalga aldy

2-nji sentýabrda Türkmenistanda köpçülikleýin güýzlük bugdaý ekişine başlandy.  Ýurdumyzyň bugdaý meýdany 690 müň gektar ýeri eýelär. Babadaýhanlar şonça meýdandan 2021-nji ýylda 1 million 400 müň...

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynda

Düýn  Mary welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň ýerlerde durmuşa geçirilişi, ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň ýagdaýy,...

Türkmenistanda galla oragyna badalga berildi

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda 5-nji iýunda galla oragyna badalga berildi. Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler. Balkan we Daşoguz welaýatynyň gallaçylary bolsa olara 12-nji iýunda...