TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

jemgyýetçilik guramalarynyň

«Ak şäherim Aşgabat» atly halkara sergisi geçirilýär

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde «Ak şäherim Aşgabat»  atly XXI köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Aşgabat şäheriniň gününe gabatlanyp geçirilýän halkara serginiň...

Hormatly Prezidentimiz köpçülikleýin welosipedli ýörişine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ekologiýa çäresine gatnaşyp, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň paýtagtynyň 140 ýyllygyna gabatlanylan köpçülikleýin welosipedli ýörişe badalga berdi. Ozal habar berlişi ýaly, şanly...