TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

iýmit siňdiriş

To­msuň ys­sy gün­le­rin­de arassa agzy suwy içiň!

Ata Watan Eserleri
To­msuň ys­sy gün­le­rin­de özü­ňi­zi şäh­da­çyk, ru­hu­be­lent, sag­dyn duý­mak is­le­se­ňiz, aras­sa agyz su­wu­ny ta­la­ba­la­ýyk iç­me­gi unut­maň! Luk­man­la­ryň bel­le­me­gi­ne gö­rä, suw adam be­de­nin­de bo­lup geç­ýän äh­li fi­zio­lo­gik...

Şaý-seplerde nähili mikroblaryň döreýändigini bilýäňizmi?

Ata Watan Eserleri
Ulanylan şaý-sepler we sagatlar boýunça “Est1897” kompaniýasy, adamlarda ulanylýan şaý-sepleriň arassalygy barada gözleg geçirdi. Gözleg üçin adamlaryň bir hepde bäri geýen düýbünden arassa sagatlaryny, ýüzüklerini...

Günüň dowamynda 1,5 — 3 litre golaý arassa suw

Dr.Döwran Orazgylyjov
Tomus aýlarynda özüňizi şähdaçyk, ruhubelent, sagdyn duýmak isleseňiz, arassa agyz suwuny talabalaýyk içmegi unutmaň! Lukmanlaryň bellemegine görä, suw adam bedeninde bolup geçýän ähli fiziologik hadysalara...