TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

iPhone 12

“iPhone” telefonlaryň satuw babatynda iň öňdebaryjysy

“CIRP” gözleg kompaniýasy ABŞ-da “Apple” telefonlaryň satuwy barada hasabatyny çap etdi. Bu maglumatlar, “Apple” kompaniýasynyň soňky çärýekdäki hasabatynyň çap edilmeginden birnäçe gün öň çap edildi....

Bir ýylda 230 million «iPhone» öndüriler

ABŞ-nyň «Apple» kompaniýasy 2021-nji ýylyň birinji ýarymynda 96 million sany «iPhone» smartfonlaryny öndürmegi meýilleşdirýär. Bu bolsa şu ýyldakydan 30 göterim köpdür. Metbugat habarlarynda ýazylyşy ýaly,...

“iPhone 12” : Täze modeliň aýratynlyklary

Baş Redaktor
Birnäçe sagat mundan öň “iPhone 12” modelleri tanyşdyryldy. Täze modeller: “iPhone 12 mini”, “iPhone 12”, “iPhone 12 Pro” “iPhone 12 Pro Max” Ýokaryda görkezilen täze...

“iPhone 12”-iň satuw senesi yglan edildi

Ata Watan Eserleri
“Apple” kompaniýasynyň iň bir garaşylýan naýbaşy modelleriniň biri bolan “iPhone 12” akylly telefonlarynyň satuwa çykaryljak senesi yglan edildi. Bu akylly telefonlaryň öň satuwa çykarylmaly senesi...

Eplenýän telefonlar

Dünýäniň ägirt uly “Samsung” we “Huawei” kompaniýalar, eplenýän telefonlary öndürildiler, indi bolsa dünýä belli “Apple” kompaniýasy hem eplenýän telefonyny çykarmak isleýär, emma bular ýaly telefonyň...

“Apple”: Iň täze habarlar

“Apple” kompaniýasy indi ençeme ýyl bäri dünýäde meşhurdyr. Ol indi birnäçe ýyl bäri dünýäniň iň gymmat hususy kompaniýalarynyň hatarynda ilkinji orny eýeleýär. “Apple” kompaniýa barada...

«Huawei», «Apple», «Samsung» özara bäsleşýär

Huawei-iň soňky kynçylyklaryna garamazdan, henizem smartfon bazarynda gowy göreş alyp barýar. Ýakynda çap edilen hasabatda hytaý öndürijisiniň dünýädäki iň uly smartfon öndürijisi bolmak üçin Samsung...

“iPhone 12” haçan peýda bolar?

Dünýäde koronawirus ýokanjy sebäpli ençeme kompaniýalaryň işleri wagtlaýynça togtady. Ynha hemmämize mälim bolşy ýaly, “Apple” kompaniýasynyň hem önümçilik ulgamy togtady. Emma muňa garamazdan, “iPhone 12”...

«iPhone 12» akylly telefonynyň önümçiligi bir aý yza togtadyldy

Kompaniýanyň berýän maglumatyna görä, “Apple” öňümizdäki “iPhone 12” telefonlarynyň köpçülikleýin önümçiligini bir aý töweregi yza süýşürýär. Çünki dünýädäki ýüze çykan käbir meseleler bu akylly telefonyň...