TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

indi bolsa garagyş döwri ýetip geldi. Gyş paslynyň maldar üçin synag

Gara gyş geldi

«Mizanyň agzy ýazly, akrabyň agzy aýazly» diýen pähimli sözi öz nesillerine miras galdyran pederlerimiziň mamladygyna şu ýyl ýene-de bir gezek göz ýetirdik. Akrap döwründe ýurdumyzyň...