TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ilon Mask

Tehnologiýa milliarderleri 2022-nji ýyla gowy başlamady

Ata Watan Eserleri
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark...

Dünýädäki iň baý 10 adamyň umumy baýlygy pandemiýada iki esse artdy

Ata Watan Eserleri
“Oxfam” haýyr-sahawat guramasynyň habaryna görä, pandemiýa dünýäniň iň baý adamlaryny has baýlaşdyrdy, ýöne ýüzlerçe million adamy garyplyk çäginden çykardy. Garyplyk bilen baglanyşykly sebäpler bilen her...

Ilon Mask bir günde 32 milliard dollar gazandy

Ata Watan Eserleri
“Tesla” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Ilon Mask bir günde 32 milliard dollar gazandy. 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwaryna çenli baýlygy ýene 300 milliard dollardan geçdi. Mask ilkinji gezek...

Ilon Maskyň internet taslamasynyň bahasy mälim

«Starlink» emeli hemraly internet taslamasynyň umumy bahasy birnäçe on milliard dollara barabar bolup biler. Wideo baglanyşygy arkaly Barselonadaky «Mobile World Congressde» çykyş eden Ilon Mask «Starlinke» goýlan umumy maýa goýumyny mälim etdi. Telekeçiniň...

«Tesla» GDA döwletlerine aralaşýar

«Wedomosti» neşriniň habar bermegine görä, «Tesla» we «SpaceX» kompaniýalaryny esaslandyryjy Ilon Mask «Täze dereje» atly Bütinrussiýa maslahatynda «Teslanyň» ýakyn wagtda GDA döwletleriniň bazaryna girip biljekdigini aýtdy. Mask: «Meniň pikirimçe, biz ýakyn wagtda Russiýada...

Bernar Arno dünýäniň iň baý adamy boldy

LVMH toparynyň prezidenti Bernard Arno, «Forbes Real Time» milliarderler sanawyna görä, «Amazonyň» esaslandyryjysy Jeff Bezosdan öňe geçip, dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawynda birinji orna çykdy....

Mask öz şäherini gurar

ABŞ-nyň “Tesla” we “SpaceX” kompaniýalarynyň esaslandyryjysy Ilon Mask öz şäherini gurýandygyny mälim etdi. Ol bu baradaky taslamasyny ýurduň Tehas ştatynda amala aşyrýar. Ilon Mask täze...

1,5 milliardy iki esse köpelip geldi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «Wedbush Secutities» maýa goýum kompaniýasynyň bilermenleriniň geçiren hasaplamalaryna görä, «Tesla»  kompaniýasy «Bitkoin» üçin 1,5 milliard dollarlyk maýa goýup, ýene bir şonça möçberde...

Ilon Maskyň täze maksady: uçýan ulag

ABŞ-nyň “Tesla” we “SpaceX” kompaniýalarynyň ýolbaşçysy Ilon Mask täze maksatnamasyny mälim etdi. Onuň geljek ýyllar üçin öňünde goýan maksatlarynyň biri hem uçýan ulagdyr. Şonuň üçin...

Kriptowalýuta bilen “Tesla” ulagyny satyn alyp bolar

“Tesla” kompaniýasy takmynan 1,5 milliard dollar töweregi bitkoin kriptowalýuta maýa goýdy we ýakyn wagtda bu kompaniýanyň awtoulaglary we beýleki önümleri satyn almak üçin töleg hökmünde...