TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan

“Öwgi” usuly

Babahan Berdiýew
  “Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan   Öwgi sözleri adama ýaranda, onuň ýüzi ýagtylyp, ol ýylgyrýar. Ýylgyryş bilen bilelikde keýpiçaglyk hem söhbetdeşe...

«Şahsy durmuş» usuly

Babahan Berdiýew
“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan Her bir adamyň gulluk bähbitleri (gyzyklanmalary) bilen bir hatarda şahsy bähbitleri, gyzyklanmalary (güýmenjeleri) we şahsy durmuşy hem...

«Sabyrly diňleýji» usuly

Babahan Berdiýew
“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan Biziň ählimiz çagalyk döwrümizden endik etdirilen söhbetdeşiň sözüni bölmeli däldigi, ony soňuna çenli diňlemelidigini, oňa ünsli çemeleşmelidigi...

«Has at» usuly

Babahan Berdiýew
“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan   Ol gürleşýän adamyňyzyň adyny (ýa-da adyny we atasynyň adyny) eşitdirip aýtmaga esaslanandyr. Bu diňe bir sypaýylyk,...

«Gatnaşyklaryň aýnasy» usuly

Babahan Berdiýew
“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan   Siz, köplenç, kime: öz dostuňyza ýa-da halamaýan adamyňyza bakyp ýagşy niýet bilen ýakymly ýylgyrýarsyňyz? Elbetde, dostuňyza...