TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hytaý Halk Respublikasy

Dünýäniň iň uzyn aýnaly köprüsi

Hytaý Halk Respublikasy 2011-nji ýyldan bäri iň uzyn köpri gurmakda rekordçy hasaplanylýar. Ýyllaryň geçmegi bilen olaryň köprüleri has hem döwrebaplaşýar. Bu gezek bolsa Hytaý Halk...

Türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynda «Bagtyýarlygyň» ähmiýeti

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň “Nebit-gaz” gazetiniň internet neşirinde “Bagtyýarlyk” – dostlugyň we hyzmatdaşlygyň mesgeni atly makalasynda türkmen-hytaý arasyndaky nebitgaz pudagyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barada giňişleýin gürrüň berilýär....

Jeki Çan – aktýor we aýdymçy

Ata Watan Eserleri
Mähriban okyjylar! Internet neşirimizde dünýä belli kino ussatlaryny tanyşdyryp gelýäris. Bu gezek iziň üçin dünýä belli, tanymal, kino sungatynyň däl, eýsem saz sungatyndan başy çykýan...

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň birnäçe welaýatlarynda bolup geçen giň gerimli suw joşgunlary netijesinde köp sanly adam pidalary, şikes...

Hytaýda iň uly harby ýöriş geçirildi

vepa
1-nji oktýabrda Pekin şäheriniň «Týananmen» diýlip atlandyrylýan baş meýdanynda Hytaý Halk Respublikasynyň döredilmeginiň 70 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş geçirildi. Oňa HHR-nyň Başlygy Si Szinpin hem...

Gyzlar üçin hem harby gulluk

vepa
Hytaý Halk Respublikasynda 18 ― 22 aralygyndaky erkeklere harby gulluk hökmanydyr. Ýöne, isleseler, şu aralygynda gyzlaryň hem harby gullugy geçmegine, Watan goragyna goşant goşmagyna ýurduň...