TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hytaý Halk Respublikasy

Üzümiň ösdürilip ýetişdirilişi we onuň peýdasy

Ata Watan Eserleri
Üzümiň häzirki wagtda 350-ä golaý görnüşi bellidir. Dünýä boýunça her ýylda 77 518 398 tonna üzüm öndürilýär. Hytaý Halk respublikasy, Italiýa, ABŞ we Fransiýa ýaly...

Türkmenistan Germaniýa bilen Hytaýyň arasynda ýük gatnawyny amala aşyrar

Ata Watan Eserleri
“Türkmenhowaýollary” agentligi Hytaý Halk Respublikasy bilen Germaniýanyň arasynda ýük gatnawlaryny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada “orient.tm” internet saýtynda bellenilip geçilýär. Saýtda bellenilen habara görä, şu...

Rels degmän hereket edýän ýokary tizlikli otly

Hytaý Halk Respublikasy ýokary tizlikli otly ulgamynda täze üstünliklere eýe boldy. Ýurduň relslere degmän, sagatda 620 kilometr tizlikde gidýän otlusy tanyşdyryldy. Täze “Maglew” otlusy Siçuan...

Türkiýede sanjym başlandy: Prezident Ärdogan hem sanjym aldy

Türkiýe Respublikasynda hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan koronawirus ýokanjyna garşy sanjymlar 14 günlük kliniki synagdan soňra adamlara urlup başlandy. Ilkinji sanjymy ýurduň saglyk ministri Fahrettin...

Milli Liderimiz Hytaýyň ilçisini kabul etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçeni kabul etdi. Ilçi döwlet Baştutanymyza wagt tapyp...

Hytaýa iberilýän türkmen tebigy gazynyň möçberi artdyrylýar

Ata Watan Eserleri
Howanyň sowamagy bilen Merkezi Aziýadan Hytaý Halk Respublikasyna iberilýän tebigy gazyň möçberi artdy, täze ýylyň ilkinji günleri ol ilkinji gezek bir gije-gündiziň dowamynda 100 million...

50 ýylyň iň pes temperaturasy

Ata Watan Eserleri
Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagty Pekin şäherinde soňky 50 ýylyň iň pes temperaturasy hasaba alyndy. Bir-iki günlükde howanyň derejesi -19,6 derejä ýetdi. Bu barada “Sinhua” agentligi...

Otlumy, uçar?

Ýokary tizlikli otlularyň önümçiligi boýunça Hytaý Halk Respublikasy Ýer ýüzüne gudrat görkezmegini dowam etdirýär. Aslynda, mundan 20 ýyl ozal ýurduň demir ýollarynda tizligiň aňrybaş çägi...

Hytaý we Günorta Koreýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hytaý Halk Respublikasynyň hem-de Koreýa Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçileri bilen duşuşyklar geçirildi. *** Türkmenistanyň Daşary...

Müşderileriň sany artdy

“cnTechPost” portaly, Hytaý Halk Respublikasynyň iň uly öýjükli operatorlary bolan “China Telecom” we “China Mobile”, 150 milliondan gowrak birikdirilen müşderileriniň bardygyny habar berdiler. Hytaýyň Maglumat...