TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Humaý ÇARYÝEWA

Google-dan ýene bir täzelik: Akylly sumka

Google önüm hataryny giňeltmek kararyna geldi we täze akylly sumka çykardy. “Google” we “Samsonite” -iň sumkasy ulanyjylara öz smartfonlaryny yzygiderli barlamazdan, öýden uzakda bolsalar hem...

Söýmek söýülmek bagty

Ata Watan Eserleri
(Liriki oýlanma)   Sen uçmak isleseň, ganat bolardym Sen uçmah isleseň, jennet bolardym Sen gonmak isleseň, toprak bolardym, Sen saýa küýseseň, ýaprak bolardym.   Seniň...

Türkmen milli şaý-sepleri

Türkmen zergärçilik sungatynda aýal-gyzlaryň şaý-sepleri esasy orny eýeleýär. Türkmen aýal-gyzlarynyň şaý-sepleri özüniň gözbaşyny örän gadymy döwürlerden alyp gaýdýar. Türkmen ussalary beýleki halklaryňka meňzemeýän ajaýyp şaý-sepleri...

Uzak wagtlap zarýad alýan smartfonlar

Ata Watan Eserleri
Telefon satyn alnanda onuň tehniki aýratynlyklary bilen bir hatarda batareýasynyň çydamlydygy hem göz öňünde tutulýar. Uzak ýola gidilende, telefonlyk işiň köp bolsa onuň batareýasynyň uzak...

Ýagsyz zynjyr

Ata Watan Eserleri
Germaniýanyň BMW kompaniýasy “M Endurance” atly ýaglaman ulanyp bolýan motosikl zynjyryny işläp taýýarlady. Almaz bilen gaplanan zynjyr sürtülmäni iň pes derejä düşürip, dürli artykmaçlygy bilen...

ÝAGYŞ BARADA 15 HAKYKAT

Portugaliýada ýagyş sebäpli işden galýarlar. Para şäherinde adamlar ýagşa görä, sagadyň  wagtyny sazlaýarlar, sebäbi ol ýerde ýagyş günde şol bir wagtda ýagýar. “Darts” oýuny ýagyş...

Bitaraplygymyzyň parahatlyk söýüji ýörelgeleri

Beýik işler, oňyn gerimli giň özgertmeler, ýetilýän sany bihasap şanly sepgitler Watanymyzyň alnyndan ak Gün bolup dogan, paýhasy ýurt ösüşlerine, il saglygyna, abadanlygyna gönükdirilen milli...