TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

howurpeç

Lawaşa dolanan börek

Ata Watan Eserleri
Türk aşhanasynyň ýene bir ýüz öwrüp bolmajak tagamlarynyň biri hem lawaşa dolanan türk böregidir. Böregiň taýýarlanyşy barada gyzyklanýan bolsaňyz gerek. Bu gezek men size agzap...

Howurpeçsiz keksiň taýýarlanylyşy

Baş Redaktor
Mähriban okyjylar, men size bu gezek howurpeç ulanmazdan datly keksiň taýýarlanylyşyny öwretmekçi. Munuň üçin gerekli önümler:   0,5 kg-den azrak ýönekeý köke (petir köke)  2,5...

Peýdaly maslahatlar

Ata Watan Eserleri
Eger-de hozy birnäçe minut howurpeçde saklasaň, ony döwüp daşyny arassalamak aňsatlaşar. Mikrotolkunly peç näçe seresaply ulanylsa-da, onuň iç ýüzünde ýuwup aýrylmagy örän kyn bolan ýagyň...