TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hormatly Prezidentimiz

Türkmenistanyň Prezidentiniň Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Arkadag” myhmanhanasynda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Alyýew bilen duşuşdy. Söhbetdeşler...

Ärdogan milli Liderimizi Oraza baýramy bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiziň adyna mübärek Oraza aýynyň tamamlanmagy bilen bellenýän Oraza baýramy mynasybetli daşary ýurtlaryň döwlet ýolbaşçylaryndan gutlag hatlary gelýär. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip...

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisi

Ata Watan Eserleri
Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky “Oguzkent” myhmanhanasynda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisi geçirildi. Maslahata ýurdumyzyň hökümet agzalary, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalary...

Türkmenistanyň Prezidentine hormatly at dakyldy

Şu gün hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisi geçirildi. Her ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramynyň öňüsyrasynda geçirilýän bu maslahata ýurdumyzyň hökümet agzalary,...

Halk Maslahaty: saglygy goraýyş işgärlerine goşmaça ýeňillikler dörediler

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynda eden çykyşynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda adamlaryň immunitetini güýçlendirýän esasy lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli mugt üpjün etmek...

Halk Maslahaty: Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanylan üstünlikler

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz, Halk Maslahaty Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän ählihalk forumyny açyp, ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünlikleri barada maksatnamalaýyn çykyşyny amala aşyrdy. Milli...

Şu ýyl Magtymguly adyndaky TDU-a 1682 talyp kabul ediler

Täze okuw ýylynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde ýaşlar tölegsiz esasda 14 ugur, 29 hünär boýunça, tölegli esasda bolsa 14 ugur, 30 hünär boýunça bilim alarlar ― diýip,...

Bitaraplyk hyzmatdaşlygyň ygtybarly ýoly

Hormatly Prezidentimizıň parasatly ýolbaşçylygynda alnyp barylýan hemişelik bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýanyň netijesinde Türkmenistan halkara gatnaşyklarynyň ulgamynda barha täsirli orna eýe bolýar, abraýy dünýäde...

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda paýtagtymyzy...

Türkmenistan Garaşsyzlyk toýuny toýlaýar

vepa
Türkmenistanda baş döwlet baýramy — Garaşsyzlyk güni uly dabaralara beslendi. Paýtagtymyz Aşgabadyň merkezindäki ýurdumyzyň baş meýdanynda Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli esasy dabaralar geçirildi. Oňa ýurdumyzyň...