TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Hojamberdiýew Amangeldi

Uruş gahrymanlarynyň miras goýan mertligi

Ata Watan Eserleri
Gahrymanlarymyzyň saýasynda gülläp ösýän döwletimiz Mähriban Arkadagymyzyň alyp barýan ykdysady syýasy işleri bedew bady bilen öňe barýar. «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgämize laýyklykda zähmetsöýer, gujur-gaýratly,...

Ýer almanyň ösdürilip ýetişdirilişi

Ata Watan Eserleri
Adamzat durmuşynda ýer alma aýratyn azyk önümleriniň biridir. Häzirki döwürde bolsa bu ekini ösdürip ýetişdirmeklige uly üns berilýär. Dünýä derejesinde ýer almany Hytaý Halk respublikasy,...