TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Himiýa senagaty: Tehnologiýa

Himiýa senagaty: Tehnologiýa, ylym we ýaşlaryň orny

Baş Redaktor
Milli  ykdysadyýetimizi hem-de onuň pudaklaryny diwersifikasiýa ýoly bilen depginli ösdürmek maksady bilen Diýarymyzyň tebigy serişdelerini gaýtadan işlemek, özleşdirmek boýunça tehnologiýalary işläp taýýarlamagyň zerurdygy üns merkezinde...