TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesi

Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Permanyna laýyklykda, Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi. Bu baradaky resminama “Watan” habarlar gepleşiginde okalyp geçildi. Milli Liderimi Türkmen alabaýynyň dünýädäki şan-şöhratyny has-da...