TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

hekaýa

Parz

(hekaýa) Ir bilen oýandym. Ilkinji nobatda ertir maşkyny ýerine ýetirenimden soň penjireden garadym. Jahan ýagtylyp, Ak şäherim Aşgabadyň gözelligi täze güni begenç bilen garşy alan...

Wepalylyk

(Hekaýa)          Weli Watan öňündäki gulluk borjuny tamamlap geleninden soňra, paýtagtymyz Aşgabat şäherine gurluşyk ugrundan işlemäge gitdi. Bu ýerde işe başlansoň, iki ýylyň  dowamynda has...

Nesip etse äriňdirin….

Hojagylyç Nazarow
Sytdyk başlygyny görende ýaýaplap, ýalym-ýulum edip, şonuň göwnünden turjak sözi tapjak bolup oda-köze düşerdi. Wezipesi özünden pesleri, eli ýukany görende welin özüni şir-peleň däldirin öýdenokdy....

Täze döredijilik bäsleşigi ýakynda yglan ediler

Baş Redaktor
Döredijilik bilen meşgullanýanlar bilen bir hatarda giň okyjylar köpçüliginde hem gyzyklanma döredip başlan “Ata Watan Eserleri”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyry ýakynda yglan ediler. “Atavatan Türkmenistan”...