TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Haý

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Ata Watan Eserleri
Üýşmeleň bolsun, toý bolsun hemişe uly ýaşly adamlaryň berýän gyzykly gürrüňlerini diňlemek has-da ýakymly. Şol gün hem şeýle boldy. Toýa gatnaşýan ak saçly enelerimiz bilen...