Tag : hassahana

SPORT

Toparyň iň garry janköýeri aradan çykdy

Angliýanyň dünýä belli “Mançester Siti” futbol toparynyň 104 ýaşly janköýeri Wera Koen aradan çykypdyr. Wera 1933-nji ýyldan bäri stadiona gelip öz söýgüli “Mançester Siti” toparyny...
JEMGYÝET

Ahal we Daşoguz: Garaşsyzlyk baýramy üçin ulanmaga beriljek desgalar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Ahal we Daşoguz welaýatlarynyň häkimleriniň hem-de ýurdumyzyň bilim ministriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi....
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirus üçin tebigy bejeriş – buýan köki

Ata Watan Eserleri
“BioRxiv” kitaphanasynda neşir edilen gözlegiň netijesine görä, Germaniýanyň Essen uniwersitet hassahanasynyň alymlary laboratoriýa gözlegleri üçin 8 mg/ml buýan köküniň şerbetini taýýarladylar. Soňra dürli dozalarda (0,002-den...
TEHNOLOGIÝA

Robot it Marsa gider

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtlarda “NASA” we “SpaceX” kompaniýalary ilki Aýa, soňra bolsa Mars planetasyna uçmak üçin dürli gözlegler geçirýärler. “NASA” kompaniýasy gyzyl planetanyň daglyk ýerlerinde we ýerasty...
DÜNÝÄ

Iň uly COVID-19 hassahanasyny açylýar

CNN habar gullugynyň habaryna görä, Hindistan 10 müň hassa üçin niýetlenen koronawirusy bejermek üçin dünýäniň iň uly hassahanalarynyň birini açýar. Keselhana 28-nji iýunda işe öz...
BIZNES

Daşoguz şäherinde 450 orunlyk köpugurly hassahana gurular

vepa
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş kadalaryny giňden ornaşdyrmak we keselleriň öňüni almak, şeýle...