TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

harby ýöriş

Türkmenistan Garaşsyzlyk toýuny toýlaýar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň baş baýramy – Garaşsyzlyk güni mynasybetli dürli dabaralar geçirildi. “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygy bellenýär. Şanly baýramçylyk mynasybetli paýtagtymyz Aşgabatda birnäçe dabaralar...

Garaşsyzlyk baýramy: Dabaraly harby ýöriş geçirildi

Baş Redaktor
Türkmenistan özüniň baş baýramy – Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygyny giňden belleýär. Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli paýtagtymyz Aşgabadyň merkezindäki  Baş meýdanda dabaraly harby ýöriş geçirildi. Oňa Türkmenistanyň...

At çapyşyklary we harby ýöriş

Baş Redaktor
Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Garaşsyzlyk baýramynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaralar barada hem hasabatlar berildi. Şol hasabatlardan görnüşi ýaly, 28-nji sentýabrda...

Harby ýöriş 24-nji iýunda geçiriler

Ata Watan Eserleri
Russiýada 24-nji iýunda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli harby ýöriş geçiriler. Adatça her ýylyň 9-njy maýynda geçirilýän bu ýöriş koronawirus...