TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasy

Türkmeniň itşynaslyk sungatyny kämilleşdirmek boýunça “Hoşallyk” maslahaty geçirildi

Halkymyzyň gadymy-medeni mirasyny saklamakda giňden wagyz etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän döwlet ähmiýetli möhüm işleriniň biridir.Şol ugurda alnyp barylýan  özgertmeler türkmen alabaýlaryň tohumçylyk...

Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi

Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Permanyna laýyklykda, Türkmen alabaýynyň baýramy döredildi. Bu baradaky resminama “Watan” habarlar gepleşiginde okalyp geçildi. Milli Liderimi Türkmen alabaýynyň dünýädäki şan-şöhratyny has-da...

“Ýylyň türkmen edermen alabaýy” medaly tassyklandy

Ata Watan Eserleri
Şu ýyl ýurdumyzda ilkinji gezek Türkmen alabaý itleriniň baýramy geçiriler. Şol baýramçylygyň çäklerinde alabaý itleriniň gözellik bäsleşigi guralar. Bu gözellik bäsleşiginiň netijesi boýunça ýeňiji diýlip...

Täze žurnal: “Türkmeniň nusgalyk alabaýy”

Baş Redaktor
Türkmenistanyň  Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda “Türkmeniň nusgalyk alabaýy” atly žurnalynyň birinji sany çapdan çykdy. Täze žurnal Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasy tarapyndan esaslandyryldy. Bu...

Türkmen alabaýlaryna bagyşlanan žurnal döredildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda itşynaslygy ösdürmek, bu ugurda gazanylan üstünlikleri halkara derejesinde giňden wagyz etmek maksady bilen, Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň «Türkmeniň nusgalyk alabaýy» žurnaly döredildi. Onda çap...