TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halkara syýahatçylyk

Germaniýada syýahatçylygyň ähmiýeti

Germaniýa Federatiw Respublikasy dünýäniň iň köp syýahat edilýän öňdebaryjy ýurtlarynyň biridir.  Dünýäniň ençeme ýurdundan daşary ýurtly syýahatçylary kabul edýän Germaniýanyň şol bir wagtda öz raýatlarynyň...