TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

halkara sergi

14-nji “Travel Turkey Izmir” sergisi onlaýn geçiriler

Türkiýäniň hem-de dünýäniň syýahatçylyk babatdaky üstünlikleri açyp görkezýän “Travel Turkey Izmir” (Syýahat Türkiýe İzmir) atly halkara sergisi onlaýn tertibinde geçiriler. Bu serginiň şu ýylyň 25-27-nji...

Daşary syýasat edarasynyň gazananlarynyň sergisi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli geçirilýän halkara sergisiniň nobatdaky güni ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň gazananlaryna bagyşlandy. Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň baky Bitaraplygyna...

Söwda senagat edarasynda sergi geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli sergi geçirildi. Bu sergä ýurdumyzyň telekeçileriniň 200-den gowragy öz öndürýän önümleri bilen...