TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halkara Pul Gaznasy

Dünýäniň iri halkara maliýe guramalary

Halkara maliýe guramalary — halkara hyzmatdaşlygy maliýeleşdirmek, halkara karzlaşdyrma, ösüp gelýän we geçiş häsiýetli ýurtlar dürli taslamalary ýerine ýetirmek ýa-da ony maliýeleşdirmek bilen meşgullanýarlar. Maliýe...

Türkmenistan bilen Bütindünýä Bankynyň hyzmatdaşlygy ösdürilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistan bilen Bütindünýä Bankynyň arasynda özara gyzyklanma bildirilýän maksatnamalar we taslamalar boýunça hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen wideoaragatnayk ulgamy arkaly duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň...

Bütindünýä Banky Toparynyň we Halkara Pul Gaznasynyň bilelikdäki wirtual duşuşyklary

vepa
Bütindünýä Banky Toparynyň we Halkara Pul Gaznasynyň her ýylda geçirilýän ýazky maslahatlarynyň çäklerinde wirtual görnüşde geçirilýän Bütindünýä Bankynyň we Halkara Pul Gaznasynyň dokuz ýurdunyň wekilçilikli...

BSGG: Dünýä koronawirus sanjymyna azyndan 100 milliard dollar sarp etmeli

Ata Watan Eserleri
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Baş direktory Tedros Adhan Gebreýesus koronawirus epidemiýasyna, esasan hem, sanjym we beýleki lukmançylyk serişdeleri üçin azyndan 100 milliard dollar sarp etmelidigini...

Dünýäniň ykdysady ösüşi has pese gaçar

Halkara Pul Gaznasy (HPG) şu ýylyň aprel aýynda dünýäniň jemi içerki önüminiň ösüş depgininiň 3 göterim pese gaçjakdygyny mälim edipdi. Bu maliýe guramasy täze hasabatynda...