TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Ýewropa Geňeşiniň Başlygynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Baş Redaktor
Hormatly  Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Ýewropa Geňeşiniň Başlygy Şarl Mişeliň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp,...

Metbugat ýygnagy: parahatçylygyň we ynanyşmagyň derwaýyslygy

Ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy hem-de “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda “Häzirki zaman dünýäde parahatçylygyň we ynanyşmagyň derwaýyslygy” atly metbugat...

Türkmenistanda şu ýyl halkara çäreleriň uly toplumy meýilleşdirilýär

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 12-nji fewralda Hökümetiň 2020-nji ýylda hem-de şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemine bagyşlanyp geçirilen, giňişleýin mejlisinde degişli...

Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna badalga berildi

Şu gün hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 2021-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edildi. Şonuň netijesinde,...

Aşgabatda dabara: Baş Assambleýanyň başlygy Wolkan Bozkyr çykyş eder

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndna 2021-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýilip yglan edildi. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak...

Türkmenistanda 2021-nji ýylyň şygary belli boldy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen döwrüň talaplaryna laýyklykda, ýurdumyzda her ýyly döwrebap atlandyrmak indi asylly däbe öwrüldi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda gazanylýan üstünlikleri, ýetilen sepgitleri,...

“Ýylyň iň oňat nyşany” taýýarlamak boýunça bäsleşik

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ­ ME­DE­NI­ÝET­ MI­NISTR­LI­GI Türk­me­nis­ta­nyň­ baş­lan­gy­jy esa­syn­da­ Bir­le­şen­ Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň­ Baş­ As­samb­le­ýa­sy ­ta­ra­pyn­dan­­ «Hal­ka­ra ­pa­ra­hat­çy­lyk ­we­ yna­nyş­mak ­ýy­ly»­ diý­lip ­yg­lan­ edi­len­ 2021-nji ­ýy­lyň­ iň ­oňat ­ny­şa­ny­ny ­taý­ýarla­mak­ bo­ýun­ça BÄS­LE­ŞIK...

Brifing :«Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly, 2021-nji ýyl»

vepa
2019-njy ýylyň 17-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan «Halkara parahatçylyk we...