TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halkara Olimpiýa Komiteti

Sport saglygymyzyň girewidir

Türkmenistanyň Prezidentiniň halkara giňişliginde sport ulgamynda alyp barýan syýasatyny we başlangyçlaryny öňe sürmek üçin, şeýle-de bu ugra degişli ýurduň jogapkär edaralarynyň we diplomatik wekilhanalarynyň işini...

Olimpiadadan ozal Wirtual olimpiada

Halkara Olimpiýa komiteti I Wirtual olimpiadanyň geçiriljekdigini habar berdi. Bu Olimpiadanyň ýaryşlary sportuň käbir görnüşlerine bagyşlanan kompýuter oýunlaryndan ybarat bolar. Has takygy, Wirtual olimpiadanyň maksatnamasyna...

Hormatly Prezidentimiz köpçülikleýin welosiped ýörişine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
Şu gün ýurdumyzda asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni bellendi. Milli senenamamyzda orun alan bu halkara çäresine bagyşlanyp, köpçülikleýin welosiped ýörişi geçirildi. Oňa hormatly Prezidentimiz...

Tomas Bah gaýtadan saýlandy

Halkara Olimpiýa Komitetiniň ýolbaşçysy wezipesine germaniýaly Tomas Bah täzeden saýlandy. Halkara Olimpiýa Komitetiniň 137-nji mejlisi wioderkonferensiýa ulgamy arkaly geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen mejlisde bu abraýly...

Tokio oýunlarynyň täze düzgünnamasy

Halkara Olimpiýa komiteti, Halkara Paralimpiýa komiteti we Tokio Olimpiýa oýunlaryny guramak komiteti ýetip gelýän Olimpiýa oýunlarynda özüňi alyp barmagyň ilkinji düzgünnamasyny çap etdi. Bu barada...

Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak türgenlere sanjym ediler

Ata Watan Eserleri
Olimpiýa oýunlary aslynda 2020-nji ýylyň tomus aýlarynda geçirmelidi, ýöne pandemiýa sebäpli 2021-nji ýylyň tomus aýlaryna süýşürildi. Ýaponiýa iş saparyny amala aşyran Halkara Olimpiýa Komitetiniň başlygy...

Futbol şasynyň doglan güni

23-nji oktýabrda futbol taryhyna adyny altyn harplary bilen ýazdyrmagy başaran, öz futbol döwründe futbol ýyldyzy bolan we ençeme ýaryşlarda üstünlik gazanan, tutuş ýer planetasynda 7...

Türkmenistan Dewis kubogyna taýýarlanýar

Halkara tennis federasiýasynyň Prezidenti, Halkara Olimpiýa komitetiniň agzasy Dewid Haggerti bilen onlaýn-duşuşyk geçirildi. Türkmen tarapyndan duşuşyga Milli Olimpiýa komitetiniň, Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň, şeýle-de Daşary işler,...

Tokio Olimpiýa oýunlary geçiriler

Ata Watan Eserleri
Täze görnüşli koronawirus sebäpli bir ýyl yza süýşürilen Tokio Olimpiýa oýunlarynyň “koronawirus bolsun, bolmasyn”geçiriljekdigi mälim edildi. Bu barada Halkara Olimpiýa komitetiniň wise-başlygy Jon Kouts habar...

“Tokio 2020” oýunlarynyň meýilnamasy

Koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy sebäpli 2021-nji ýyla yza süýşürilen Tokioda geçirilmeli Olimpiýa oýunlarynyň meýilnamasy yglan edildi. Halkara Olimpiýa komiteti tarapyndan berlen beýanatda şu ýyl yza süýşürilen...