TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halk Maslahaty

2026-njy ýylda 6G ulgamyna geçer

Ata Watan Eserleri
Günorta Koreýa 2026-njy ýylda 6G-e geçjekdigini habar berdi. Beýanatda 6G tehnologiýasynyň 5G-den 50 esse çalt internet hödürlejekdigi nygtaldy. Soňky aýlarda 5G tehnologiýasyny ulanyp başlan Günorta...

Ronaldo “Ýuwentusdan” gidip biler

Italiýanyň «Ýuwentus» toparynyň portugaliýaly hüjümçisi Kristiano Ronaldonyň başga topara geçip biljekdigi aýdylýar. Bu barada “Foot Mercato” portaly habar berýär. Maglumata görä, Ronaldo “Ýuwentusdaky” geljegine çynlakaý...

Ýurdumyzda mekdep bazarlary açylýar

Ata Watan Eserleri
Şu gün, 10-njy awgustda ýurdumyzda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň kärhanalary tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýyly üçin mekdep bazarlary we göçme söwda nokatlarynyň 410...

Pirlo «Ýuwentusa» tälim berer

Ata Watan Eserleri
Maurisio Sarriniň ýerine Andrea Pirlo bellendi. 41 ýaşly Pirlo Italiýanyň «Ýuwentus» toparynyň tälimçiligine bellendi. Ol ozal bu toparda 5 möwsüm futbol oýnapdy. Bu tälimçilik işi...

Çempionlar ligasynda gyzykly oýunlar garaşýar

17-nji martda koronawirus sebäpli togtadylyp, awgust aýyndan täzeden bat alan Çempionlar ligasynyň duşuşyklarynyň netijeleri boýunça çärýek finala çykan toparlar belli boldy. Bilşimiz ýaly, şenbe güni...

Metjitde medeniýetler birleşer

Şotlandiýanyň Perta şäherindäki musulman jemgyýeti tarapyndan şäherdäki ilkinji metjidiň gurluşygyna badalga berildi. Metjidiň taslamasy «Makespace Architects» kompaniýasy tarapyndan taýýarlanyldy. Onda yslam we britan arhitekturasy özboluşly...

Russiýada okaýan türkmen talyplaryna hoş habar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan 27 müňden gowrak türkmenistanly talyba ýa-da indi okamak isleýänlere hoş habar: ýurtda bilim alýan daşary ýurtly talyplar mundan beýläk...

Älem giňişligine uly maýa goýumlar

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň «SapceХ» kompaniýasy Pentagondan 2022 ― 2027-nji ýyllar aralygynda ýerli harbylar üçin älem gurluşlaryny uçurmak üçin 316 million dollarlyk şertnama baglaşdy. Şeýle hem amerikan harbylary şol ýyllar aralygynda...

Döwlet gümrük gullugynda elektron resminama dolanyşygy ornaşdyrylýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň şu ýylyň 27-nji fewralynda gol çeken «Türkmenistanda elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyny we internet web-saýtlary döretmek we işe girizmek hakynda» Karary Döwlet gümrük gullugynda hem tapgyrlaýyn...

“Barselona” rekord goýmagyny dowam edýär

Çempionlar ligasynda Barselona Napolini ýeňdi. “Kamp Nou”-daky duşuşyk ýer eýeleriniň peýdasyna 3:1 hasaby bilen tamamlandy. Kataloniýalylar Çempionlar ligasynda 8 ýylda öz öýünde utulmady. Öz meýdançasynda...