Tag : «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumy

SIZDEN GELENLER

Beýik Ýeňşiň şanly baýramy

Ata Watan Eserleri
Şu ýyl Beýik Ýeňşiň gazanylmagyna 77 ýyl dolýar. 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş dünýäniň parahatçylyk söýüji halklarynyň, şol sanda türkmen halkynyň...
FOTO HABARLAR

Dabaradan Pursatlar: Ýeňşiň 75 ýyllyk şanly baýramy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Bugün «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňünde dabaraly harby ýöriş geçirildi.  Soňra şol ýerde  baýramçylyk salýuty boldy. Şol ýerde dabara gatnaşyjylara akşamlyk nahar berildi we aýdym...
JEMGYÝET

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Dr.Döwran Orazgylyjov
Eziz halkym! Hormatly uruş weteranlary! Sizi göwünlerde çäksiz buýsanç duýgularyny döredýän şanly sene — 1941—1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy bilen tüýs...
JEMGYÝET

Dabaraly harby ýöriş we baýramçylyk salýuty geçiriler

Ertir, 9-njy maýda «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňünde dabaraly harby ýöriş geçiriler. Agşamlyk bolsa baýramçylyk salýuty bolar, bular barada bugün geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň...