TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gyzykly maglumatlar

Gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Birinji “Colgate” diş pastalary çüýşelerde satylýardy. *** Stiw Jobs : “Eger siz 5 sagatdan has gowusyny teklip etmeseňiz, men kompaniýanyň adyna Apple dakjak” diýipdir. ***...

Täze ýyl hakynda gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Dünýädäki ilkinji arça agajy XVII asyryň başynda döräpdir. Elzas şäherinde (şol wagt Germaniýanyň bir bölegi, häzirki wagtda Fransiýanyň bir bölegi) arça we sosna agaçlary reňkli...

“Xiaomi” telefonlary näme üçin arzan?

Baş Redaktor
“Xiaomi” kompaniýasy häzirki wagtda ýörgünli geçýän “Mi” we “RedMi” telefonlary öndürýän kompaniýadyr. Ol Hytaýyň paýtagty Pekinde Leý Jun we onuň egindeşleri (hyzmatdaşlary) tarapyndan 2010-njy ýylyň...

Gyzykly maglumatlar: Osminog barada…

Ata Watan Eserleri
Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty hökmünde çagalar, ýaşlar hem-de olaryň ene-atalary üçin hem gyzykly boljak maglumatlary dykgatyňyza ýetirmegi makul bildik. Bu gyzykly maglumatlar...

GYZYKLY MAGLUMATLAR

Häzirki wagtda alymlaryň aýtmagyna görä, Ýer ýüzünde garynjalaryň 22000 görnüşi bar diýip çaklanylýar we olaryň 12500 görnüşi anyklanyldy. Iň uly garynja Merkezi Afrikada ýaşaýan “Dorylus”...

Çehiýa — syýahat üçin gyzykly döwlet

Dünýäde syýahat etmek üçin ençeme nokatlaryň bardygy hemmämize mälim bolsa gerek. Her bir ýeriň öz taryhy, medeniýeti hemmeleri gyzyklandyrýar, haýrana goýýar. Her bir döwletiň özboluşly...