Home Tags Gyzykly maglumatlar

Tag: gyzykly maglumatlar

Täze ýyl hakynda gyzykly maglumatlar

Dünýädäki ilkinji arça agajy XVII asyryň başynda döräpdir. Elzas şäherinde (şol wagt Germaniýanyň bir bölegi, häzirki wagtda Fransiýanyň bir bölegi) arça we sosna...

“Xiaomi” telefonlary näme üçin arzan?

“Xiaomi” kompaniýasy häzirki wagtda ýörgünli geçýän “Mi” we “RedMi” telefonlary öndürýän kompaniýadyr. Ol Hytaýyň paýtagty Pekinde Leý Jun we onuň egindeşleri (hyzmatdaşlary) tarapyndan 2010-njy...

Gyzykly maglumatlar: Osminog barada…

Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty hökmünde çagalar, ýaşlar hem-de olaryň ene-atalary üçin hem gyzykly boljak maglumatlary dykgatyňyza ýetirmegi makul bildik. Bu gyzykly maglumatlar...

GYZYKLY MAGLUMATLAR

Häzirki wagtda alymlaryň aýtmagyna görä, Ýer ýüzünde garynjalaryň 22000 görnüşi bar diýip çaklanylýar we olaryň 12500 görnüşi anyklanyldy. Iň uly garynja Merkezi Afrikada...

Çehiýa — syýahat üçin gyzykly döwlet

Dünýäde syýahat etmek üçin ençeme nokatlaryň bardygy hemmämize mälim bolsa gerek. Her bir ýeriň öz taryhy, medeniýeti hemmeleri gyzyklandyrýar, haýrana goýýar. Her bir döwletiň...