TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gyzykly maglumat

Gyzykly maglumat: faks öň döräpmi ýa-da telefon?

Faks aragatnaşyk hyzmaty, aslynda, telefona bagly. Häzir ony özbaşdak işleýän hyzmat hökmünde göz öňüne getirmek kyn. Ýöne, bier bolsaňyz, faks telefondan ir oýlanyp tapylan eken....

Gyzykly maglumat: näme üçin uçarlaryň esasy reňki ak?

Ýer ýüzünde müňlerçe awiakompaniýa bar. Olaryň uçarlary her dürli dizaýna eýe. Ýöne, üns berseňiz, olaryň agalabasynyň saýlap alan esasy reňki akdyr? Eýsem, bu näme üçinkä?...

Gyzykly maglumat: dünýäde iň uzyn köpri

Dünýädäki iň uzyn köpriniň nirede ýerleşýändiginden habaryňyz barmydy? Eger, bu barada heniz habarsyz bolsaňyz, jogaby şu habarymyzdan tapyp bilersiňiz. Dünýäde iň uzyn köpri «Magdeburg» diýlip...

Gyzykly maglumat: algebrada näme üçin näbellilik «x» bilen belgilenilýär

Dünýä metbugatynda berilýän maglumatlara görä, bu belgi IX asyrda Horezmde ýaşan meşhur alym Muhammet al-Horezmi bilen baglydyr. Has takygy, bu näbellilik belgisi onuň «al-jebr» işinden...

Gyzykly maglumat: hyýar nerw ulgamyny köşeşdirýär

Hyýar düzüminde iň köp mukdarda suw bolan gök önüm hasaplanylýar. Has takygy, suw onuň düzüminiň 90 göterimden hem gowragyny tutýar. Hyýaryň düzüminde krahmal, şeker, belok, organiki...

Gyzykly maglumat: Aşgabada ilkinji demir ýol haçan geldi?

Taryhy maglumatlara görä, 1885-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Zakaspiý harby demir ýoly bilen Aşgabada (şol wagtky Ashabad) ilkinji otly gelýär. Demir ýoluň gelmegi bilen, Aşgabadyň ilat...

Gyzykly maglumat: «Azatlyk heýkeli», aslynda, Amerikada gurulmandyr

Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky «Azatlyk heýkeli» fransuz heýkeltaraşy Eduar Rene Lefewr de Labuleniň ýolbaşçylygyndaky topar tarapyndan 1884-nji ýylda Pariž şäherinde ýasalypdyr. Topar şol ýylyň 8-nji awgustynda...

Muny bilmek gyzykly

Baş Redaktor
  Dünýädäki gury ýerler her ýyl biri-birlerine takmynan 1sm. ýakynlaşýarlar. Adamyň elindäki iň haýal ösýän dyrnak başam barmagynyň dyrnagydyr. Iň tiz ösýän dyrnagy bolsa, orta...